خط مشی و نظامنامه کیفیت

شرکت مهندسين مشاور بعد نگار زمين با سابقه اي چند ساله و درخشان در ارائه خدمات نقشه برداري در کشور، عرضه کننده خدماتي است که همواره بازتاب دقيقي از خواسته هاي کارفرما با رعايت الزامات و مشخصات فني وقانوني مي باشد. مديريت و کارکنان شرکت، همواره در تلاش براي طراحي و استقرار سيستم هاي مناسب جهت ارتقاء کيفيت فعاليتها و خدمات ارائه شده و رضايتمندي مشتريان و کليه طرف هاي ذينفع بوده اند. به همين منظور، سيستم مديريت کيفيت ISO 9001:2008 در شرکت، طراحي و به اجرا گذاشته شده است. اين سيستم از پشتيباني هيات مديره برخوردار بوده و در کليه فعاليتهايي که شرکت انجام مي دهد، لازم الاجرا خواهد بود.
اهداف استراتژيک براي استقرار مديريت کيفيت بدين ترتيب اعلام مي گردد:
– جلب رضايت مشتريان از طريق بهبود مداوم کيفيت ارائه خدمات.
-آگاه سازي تمامي کارکنان در مورد اهميت برآورده سازي الزامات مشتري و الزامات قانوني در ارائه خدمات شرکت.
– ارائه و تحويل به موقع خدمات مطابق تعهدات قراردادي.
– انتخاب آموزش و ارتقاء سطح دانش نيروي انساني به عنوان ارزشمند ترين سرمايه و موثرترين عامل در کيفيت خدمات شرکت.
هريک از مسئولين شرکت که داراي سمت سازماني در اين نظام کيفيت مي باشند، جهت انجام وظيفه آن سمت داراي اختيارات بوده، و بايستي اطمينان حاصل نمايند که درفرآيند يا قسمت تحت او، تمامي فعاليتها مطابق با الزامات تعيين شده شرکت انجام خواهد پذيرفت. مسئولان موظف هستند که بر اساس اهداف کيفي استراتژيک اعلام شده در اين خط مشي در حوزه مسئوليت خود اهداف عملياتي قابل اندازه گيري مربوطه را تعريف نموده و سيستمي را براي نظارت و اندازه گيري آنان ارائه نمايند.
مسئوليت و اختيار براي نظارت بر اجرا و کنترل اين نظام کيفيت به عهده نماينده مديريت است.اين مدير اختيار داشته و موظف است موارد عدم تطابق در خدمات و سيستم را در سطح شرکت پي جويي و پيگيري نمايد و جهت حل چنين مشکلاتي اعمال راه حلهايي را توصيه و شروع نموده و اجراي صحيح آن را تا مرحله تصديق، تحت نظارت خود داشته باشد.